Back to blog

Vakbond Voor De Wetenschap Steunt De Nieuwe Universiteit uit protest tegen verkeerde UVA bezuinigingen

21 februari 2015 in Initiatieven

Uit protest tegen de kortzichtige visieloze bezuinigen die de UVA wil gaan doorvoeren op de talen en de filosofie houden UVA studenten al een tijdje het Bungahuis bezet. Dit levert veel aandacht op van de media en steunbetuigingen van andere universiteiten, docenten, politice en een artiest als Freek de Jonge. Persoonlijk vindt ik dat, jonge frisse denkers en kantelaars belangrijk zijn, juist in een tijd waarin veel zaken in transitie zijn om aan de toekomstige uitdagingen  het hoofd te bieden. Uitdagingen als klimaat problemen, werk en inkomen problematiek, botsingen tussen religies en culturen, uitputting van bronnen en ecosystemen. Dus ik hoop dat deze studenten, die meer visie hebben dan het UVA bestuur, vol zullen houden in hun protest. Daarin gesteund door zoveel mogelijk weldenkende mensen!

 

Vakbond Voor De Wetenschap Steunt De Nieuwe Universiteit

February 21, 2015 by NewUni
“De VAWO heeft grote sympathie voor de drijfveren van de studenten en docenten in het Bungehuis en deelt een groot aantal van hun wensen. De VAWO heeft begrip voor de actie die voortkomt uit gedrevenheid voor een “Nieuwe Universiteit” met argumenten die de VAWO van harte onderschrijft. Gedrevenheid zoals mag worden verwacht: UvA-wetenschappers, docenten en studenten zijn competente rebellen die met lef, maar ook met verantwoordelijkheid, hun pad kiezen en zo de trend zetten.

Aansluitend bij de verklaring van de COR-UvA roept de VAWO het CvB en de mensen in het Bungehuis op deze discussie zonder voorwaarden vooraf snel en serieus te starten op neutraal terrein. De VAWO ondersteunt het initiatief van de COR om als gekozen medezeggenschap te bemiddelen.”

Bezetting van het Bungahuis

Bezetting van het Bungahuis

 

De Nieuwe Universiteit:

Voor een kritische universiteit en maatschappij

Amsterdam
Eisen

1. Democratische verkiezing van het universiteitsbestuur
2. Verandering van het allocatiemodel: financiering op basis van input, niet op basis van rendementen
3. Stopzetting van het huidige Profiel 2016
4. Referenda per instituut en opleiding over de samenwerking tussen de UvA en de VU op de FNWI
5. Vaste contracten in plaats van flexibele aanstellingen
6. Een open debat over huisvestingskosten ten opzichte van bezuinigingen op onderwijs en onderzoek.
In verband daarmee: behoud van het Bungehuis als UvA-locatie.

De algehele onderliggende motivatie bij al deze punten is onvrede met de huidige bestuurswijze. Top-down, op rendement gericht beleid ondermijnt namelijk waar een universiteit om zou moeten draaien: onderwijs en onderzoek.

 

Manifest

De laatste jaren lijken studenten en medewerkers steeds vaker in conflict te zijn met besturen op universiteiten/faculteiten en het gevoerde beleid. Zo gaan studentenraden veel vaker naar de landelijke geschillencommissie (1) en in sommige gevallen hebben de conflicten tussen de studenten en het bestuur geleid tot bezettingen (2,3) en andere vormen van protest. Grosso modo het merendeel van de conflicten leidt door verschillende oorzaken niet tot dergelijke “radicalere” acties. Dit heeft tot gevolg dat de conflicten en de onvrede niet altijd zichtbaar zijn voor het bredere publiek.

De onvrede is niet alleen beperkt tot de studenten, ook onderzoekers zoeken het publieke debat op om hun onvrede te uiten. In 2013 zijn de organisaties Science in Transition en Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten opgericht om zich te verzetten tegen het huidige onderzoeks- en onderwijsbeleid.

De oorzaak van de onvrede over het universitaire beleid moet gezocht worden bij de totstandkoming ervan. Bij de vorming van het universitair beleid wordt de academische gemeenschap namelijk niet of nauwelijks betrokken. Alleen in de laatste fase wordt de academische gemeenschap in de vorm van medezeggenschap betrokken. Tevens zijn de rechten van de medezeggenschap zodanig beperkt dat grote beleidsplannen hoe dan ook doorgang vinden. Zo had de academische gemeenschap nauwelijks iets te zeggen over de invoering van de bachelor-master stuctuur (BaMa structuur), de harde knip, het 8-8-4 systeem (semester-indeling) of de invoering van het bindend studieadvies (BSA) bij opleidingen. Bovendien was de academische gemeenschap het in veel gevallen niet eens met de invoering met deze ‘projecten’ (4,5,6,7,8).

De medezeggenschap heeft dus, ondanks haar instemmingsrecht op enkele onderwerpen, (te) weinig invloed op het beleid. Dat wil zeggen dat het beleid voornamelijk gevormd wordt binnen de zeggenschapsstructuren op de universiteit. Besluiten en beleid voortgekomen uit de universitaire zeggenschapsstructuren (College van Bestuur, decaan, opleidingsdirecteur etc.) voldoen echter niet aan het democratische principe doordat deze structuren niet op democratische wijze samengesteld worden.

Niet ieder individu van de academische gemeenschap kan deelnemen aan het besluitvormingsproces van de universiteit, noch kan de gemeenschap vertegenwoordigers afvaardigen die plaatsnemen in de zeggenschapsstructuren. In plaats van gekozen universiteitsbesturen en decanen, worden personen voor deze functies benoemd door hogere bestuurslagen en moeten ze continu verantwoording afleggen aan de hogere instanties. Zo wordt het universiteitsbestuur benoemd door de Raad van Toezicht (RvT) en wordt de RvT op haar beurt benoemd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze zeggenschapsstructuur brengt met zich mee dat het universitaire bestuur en het gevoerde beleid niet (noodzakelijk) een vertolking is van de wens van de academische gemeenschap. Daarnaast brengt het met zich mee dat de universiteit steeds meer onder invloed staat van politieke stromingen en steeds minder een kritische autonome instelling is. Terwijl de academische gemeenschap het beste weet wat voor beleid er nodig is op de universiteit, wordt de universiteit steeds meer bestuurd vanuit Den Haag. De universiteit moet dan ook steeds meer verantwoording afleggen en wordt steeds meer getoetst op kwaliteit middels efficiency-indicatoren (aantal publicaties, rendementscijfers, etc.).

Onvrede over het universitaire beleid of over universitaire standpunten (i.e., standpunt van de Nederlandse universiteiten omtrent het leenstelsel) vindt uiting in vorm van protest hiertegen. Het is echter noodzakelijk om in te zien dat de conflicten onderling verbonden zijn en dat deze conflicten überhaupt plaats kunnen vinden omdat het besluitvormingsproces op de universiteit ondemocratisch is. Het bestuur is illegitiem omdat het van hogerhand tot de universiteit spreekt in plaats van namens de universiteit. Een duurzame oplossing voor de conflicten en de onenigheid moet dus gezocht worden in een nieuwe vorm van bestuur op de universiteit. Het tegenhouden van specifiek beleid (i.e., door middel van een geschil of protest) zal hoogstens van korte aard zijn, indien de gemeenschap niet daadwerkelijk eigenaar en onderdeel is van de universiteit. Indien een plan geen doorgang kan vinden, zal er wel een nieuw plan komen dat alsnog niet op draagvlak zal rekenen.

Dit leidt dan ook tot de noodzaak om niet alleen te verzetten tegen specifiek beleidspunten die worden doorgevoerd, maar de olifant in de kamer te benoemen en een nieuwe en democratische universiteit te eisen.

Juist nu is er dringend noodzaak om de krachten te bundelen en niet alleen tegen een leenstelsel, een fusie of reorganisatie actie te voeren. Er wordt vanuit de landelijke politiek de ene na de andere maatregel genomen in het onderwijslandschap. Collegegelddifferentiatie is in 2009 door de Tweede Kamer aangenomen. De langstudeerboete die van tafel is, heeft nu weer plaats gemaakt voor de afschaffing van de basisbeurs. Nu de hervormingen en bezuinigingen in het hoger onderwijs steeds meer vaart lijken te maken, is het noodzakelijk dat de universiteiten (lees: academische gemeenschap) hun standpunten kenbaar maken over de hervormingen. Hiervoor is het dringend nodig dat de universiteiten democratisch bestuurd worden.

Doel van de Nieuwe Universiteit:

De Nederlandse universiteiten (en hogescholen) moeten democratisch bestuurd worden en autonoom zijn, waarbij iedereen op de universiteit de mogelijkheid krijgt om deel te nemen aan het democratisch proces.

 

 

Wat gebeurt er in het bezette Bungehuis?
FoliaTV

Gepubliceerd op 16 feb. 2015
Nu het Bungehuis bezet is door studenten gaan er de wildste geruchten. De bezetters zouden aan de persoonlijke bezittingen van medewerkers zitten en er zouden feestjes worden gehouden. Maar wat gebeurt er echt? Folia Tv kreeg een rondleiding door donkere gangen en in een bibliotheek die dienst doet als slaapzaal.