Back to blog

Serigas succesvol met crowdfunding, groene energie uit biomassa

21 januari 2015 in Duurzame technologieën

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming?
Ontwikkelen van systemen voor het omzetten van organische reststromen, zoals bijvoorbeeld plantafval of mest, in bruikbare energie, mineralen, nutriënten en schoon water. Deze systemen zijn noodzakelijk voor de energie transitie van fossiele energie naar duurzame energie. Uit organische reststromen kan bio methaan worden gemaakt, dat is hetzelfde gas als aardgas, maar dan direct gewonnen uit afval. Het potentieel voor bio methaan in de wereld is 12 maal groter dan de wereld energie behoefte. Serigas ontwikkelt de systemen die dit potentieel kunnen benutten.

Waar wordt de financiering voor aangewend?
Serigas heeft in Zeewolde een demonstratie installatie gebouwd. Deze installatie is sinds 18 maanden in bedrijf en kan 100 gezinnen van gas voorzien. Deze installatie dient verder te worden geoptimaliseerd. Daarna zal de installatie verhuurd of verkocht worden. Voor het aanbrengen van de modificaties is nog een bedrag benodigd.

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn?
Serigas is een besloten vennootschap en heeft patenten, auteursrechten en unieke technologie die ertoe leiden dat Serigas voor een prijs die lager is dan van fossiel aardgas, dezelfde kwaliteit gas kan maken. Serigas wordt vaak ten onrechte vergeleken met bouwers van biogas installaties.

De installaties van deze bouwers gebruiken mest als bacterie donor, terwijl Serigas in haar laboratoria speciale bacteriën produceert die veel effectiever zijn dan bacteriën uit mest. Biogas installaties gebruiken dure grondstoffen die ook gebruikt kunnen worden voor menselijke of dierlijke consumptie. Serigas installaties gebruiken alleen afvalstromen.

serigas

Het restant dat uit biogas installaties komt is volumineus, bevat nog veel energie en dient daarom alsnog te worden gecomposteerd. Het restant dat uit een Serigas installatie komt is waterig en bevat alleen opgeloste mineralen, waarvan Serigas een goede kunstmestvervanger maakt.

Binnen dat kader heeft Serigas een nieuwe technologie ontwikkeld om water schoon te maken. Deze technologie is de helft goedkoper dan bestaande technieken.

De door Serigas ontwikkelde technologieën spelen een belangrijke rol bij de oplossing van het Europese mest vraagstuk. In veel delen van Europa wordt de drinkwater voorziening bedreigd door de mest die op het land wordt gebracht. Als gevolg van Europese regelgeving dient dit te worden beperkt. Met de Serigas technologie kan de mest worden omgezet in gas van aardgas kwaliteit, een kunstmest vervanger en schoon water.

In warme landen is de vorming van waterhyacinthvelden in waterlopen een onoverkomelijk probleem geworden. Deze bedreiging is ook een kans. Waterhyacinth is de plant die CO2 en zonlicht het snelste omzet in bruikbare energie. Serigas heeft voor een drietal landen, Kenia, Rwanda en Indonesië, projecten in voorbereiding. Deze projecten voorzien er in dat schoon gas in gasflessen wordt geleverd waardoor het gebruik van houtskool om op te koken wordt vermeden. De ontbossing wordt hierdoor een halt toegeroepen. Ook het besteedbaar inkomen van de gezinnen neemt daardoor toe. Tegelijkertijd worden gezondheidsproblemen (COPD) ten gevolge van het koken op houtskool voorkomen. Voor deze projecten wordt samengewerkt met een tweetal NGO’s. (Non Gouvernementele Organisaties)

Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming?
Voor 2015 is een omzet geprognosticeerd van € 5,3 miljoen.

Wat is de globale organisatorische structuur van de onderneming
Serigas heeft 16 medewerkers waarvan er 5 een salaris krijgen. Daarnaast heeft Serigas een drietal verkoopmedewerkers die op provisie basis werken. De overige zijn vrijwilligers, voornamelijk hoog opgeleide gepensioneerde technici en studenten.

Serigas heeft een Industriële Ontwerp afdeling, een afdeling Microbiologie en een afdeling Implementatie. Daarnaast heeft Serigas een microbiologisch onderzoek laboratorium en een productie laboratorium voor de bacteriën..

Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming?
Voor 2014 wordt een omzet verwacht van ca. € 1 miljoen en voor 2015 een omzet van ruim € 5 miljoen.

Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl?
Banken leven van de zogenaamde rentemarge, dat is het verschil tussen de inkoopprijs (spaarrente=0,5%) en de verkoopprijs van het geld (debetrente=6,5%). Aangezien de kosten van de organisatie van banken het grootste deel van de rentemarge opslokt blijft er geen ruimte over voor het enigszins hogere risico die kredieten aan het bedrijfsleven nu eenmaal met zich meebrengen. Het loket van de banken voor het bedrijfsleven is dicht. Daarom wendt Serigas zich “via geld voor elkaar” rechtsreeks tot het publiek.

Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw vreemd vermogen?
Serigas is door de aandeelhouders gefinancierd met € 2,5 miljoen achtergestelde lening en € 0,8 miljoen gewone lening. Er is een afspraak tussen de aandeelhouders om de leningen voor tenminste € 3 miljoen te converteren in aandelen.

Is er voldoende cash flow om aan de verplichtingen te voldoen?
Ja, de mest van de boerderij wordt tegen betaling verwerkt en het gas wordt verkocht als brandstof voor de tractoren. De cashflow hieruit is voldoende om de rente en aflossing te voldoen.

 

http://www.serigasinternational.com/nl/nieuws/6-serigas-succesvol-met-crowdfunding.html